Všeobecné podmienky a štatút súťaže

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže realizované v rámci internetového portálov skupiny iSicommerce (ďalej len „portál“), pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.

Skupinu iSicommerce zastrešuje iSicommerce s.r.o.

PODMIENKY ÚČASTI

Súťaže sú určené všetkým občanom Slovenskej republiky.

Do súťaží sa nesmú zapájať zamestnanci ani zmluvní spolupracovníci spoločností prevádzkujúcich portál, ani zamestnanci spolupracujúcich osôb a ich rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaže usporadúvajú, organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú, alebo na ich vykonaní spolupracujú, ich zamestnanci a rodinní príslušníci.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba vo veku minimálne 15 rokov, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní všetky osobitné podmienky súťaže zverejnené na portáli. Formu prihlásenia sa do súťaže určujú osobitné podmienky súťaže.

PODMIENKY ZÍSKANIA A ODOVZDANIA VÝHRY

Výhercom sa stáva osoba, ktorá splnila podmienky bližšie špecifikované pri konkrétnej súťaži a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu a bola za výhercu vyhlásená.

Výherca bude o výhre informovaný mailom, telefonicky alebo správou na Facebooku či Instagrame. Ak bude mailom vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 5 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech prevádzkovateľa portálu.

Doručenie výhry: V prípade ak to forma výhry umožňuje, je výhra zaslaná emailom. Ak to forma výhry neumožňuje, tak výherca si preberie výhru osobne u portálu alebo v prípade dohody mu môže byť výhra zaslaná poštou.

Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými alebo osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.

Portál nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postupuje portál na výhercu.

Účasťou v súťaži účastník súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú prevádzkovateľovi portálu svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail …), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.

Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže, odovzdania výhry, a propagácie ďalších súťaží, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby portál zaznamenal osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávali, zhromažďovali, usporadúvali, vyhľadávali, prehľadávali, kombinovali, preskupovali.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný.

Portál zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

INÉ DOJEDNANIA

Výhra a výhody získané v súťažiach na portáli nie sú právne vymáhateľné.

Portál si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Portál si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

DAŇOVÉ POVINNOSTI

Za splnenie prípadných daňových povinnosti je zodpovedný výherca, ktorý je povinný pri zdanení výhry postupovať v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

ĎALŠIE DOJEDNANIA

Konkrétne záležitostí ohľadom súťaží, ktoré sú bližšie definované pri konkrétnej súťaži:

1) Doba trvania súťaže:

2) Ceny v súťaži:

3) Obmedzenia, kto sa môže zúčastniť:

4) Pravidlá súťaže / účasti:

5) Trvanie súťaže, kedy prebehne určenie a oznámenie výhercu:

5) Podmienky súťaže a ochrana osobných údajov: (link na túto stránku podmienok)

6) V prípade ak ide o súťaž na Facebooku, tak písomný dodatok: „Dodatok: Facebook s touto súťažou nemá nič spoločné, neorganizuje ju, ani nijako nepropaguje / nesponzoruje. Facebook nemá voči účastníkom v súťaži žiadne záväzky.“

SÚŤAŽE NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH:

Súťaže na sociálnych sieťach podliehajú pravidlám sociálnych sietí. Na Facebooku je možné: 1) „lajkovanie“ príspevku (v prípade špecifického typu súťaží aj „lajkovanie“ príspevkov alebo fotiek, o ktorých sa v súťaži hlasuje) 2) pridanie komentáru k príspevku 3) zaslanie súkromnej správy na vašu firemnú stránku 4) pridanie príspevku na vašu stránku.